سازمانها و مسئولیت اجتماعی

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمانها و مسئولیت اجتماعیلیست کلاس های دسته بندی سازمانها و مسئولیت اجتماعی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
سازمانها و مسئولیت اجتماعی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان