بهبود و شفافیت فرآیندها

سازمان امور مالیاتی کشور

بهبود و شفافیت فرآیندهالیست کلاس های دسته بندی بهبود و شفافیت فرآیندها مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
بهبود و شفافیت فرآیندها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان