تفکر استراتژیک

سازمان امور مالیاتی کشور

تفکر استراتژیکلیست کلاس های دسته بندی تفکر استراتژیک مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تفکر استراتژیک
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان