تفکر سیستمی و کل نگری

سازمان امور مالیاتی کشور

تفکر سیستمی و کل نگریلیست کلاس های دسته بندی تفکر سیستمی و کل نگری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تفکر سیستمی و کل نگری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 350,000 تومان