نظریه عمومی سیستم ها

سازمان امور مالیاتی کشور

نظریه عمومی سیستم هالیست کلاس های دسته بندی نظریه عمومی سیستم ها مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
نظریه عمومی سیستم ها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان