نگرش های فرایند گرا، وظیفه گرا و نتیجه گرا

سازمان امور مالیاتی کشور

نگرش های فرایند گرا، وظیفه گرا و نتیجه گرالیست کلاس های دسته بندی نگرش های فرایند گرا، وظیفه گرا و نتیجه گرا مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
نگرش های فرایند گرا، وظیفه گرا و نتیجه گرا
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان