تکنیک های تدوین نقشه شناختی

سازمان امور مالیاتی کشور

تکنیک های تدوین نقشه شناختیلیست کلاس های دسته بندی تکنیک های تدوین نقشه شناختی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تکنیک های تدوین نقشه شناختی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان