مهندسی فرایندها

سازمان امور مالیاتی کشور

مهندسی فرایندهالیست کلاس های دسته بندی مهندسی فرایندها مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مهندسی فرایندها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان