مدیریت و ارزیابی عملکرد

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت و ارزیابی عملکردلیست کلاس های دسته بندی مدیریت و ارزیابی عملکرد مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت و ارزیابی عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان