مدیریت استراتژیک منابع

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت استراتژیک منابعلیست کلاس های دسته بندی مدیریت استراتژیک منابع مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت استراتژیک منابع
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان