هدف گذاری و مدیریت اهداف

سازمان امور مالیاتی کشور

همت و سخت کوشیلیست کلاس های دسته بندی هدف گذاری و مدیریت اهداف مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هدف گذاری و مدیریت اهداف
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان