اصول و تکنیک های بهره وری

سازمان امور مالیاتی کشور

اصول و تکنیک های بهره وریلیست کلاس های دسته بندی اصول و تکنیک های بهره وری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
اصول و تکنیک های بهره وری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان