هوش هیجانی-

سازمان امور مالیاتی کشور

هوش هیجانی



لیست کلاس های دسته بندی هوش هیجانی- مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هوش هیجانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان