مدیریت تضاد فرهنگی

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت تضاد فرهنگیلیست کلاس های دسته بندی مدیریت تضاد فرهنگی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت تضاد فرهنگی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان