مثبت نگری و کاهش استرس

سازمان امور مالیاتی کشور

مثبت نگری و کاهش استرسلیست کلاس های دسته بندی مثبت نگری و کاهش استرس مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مثبت نگری و کاهش استرس
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان