ارتباطات سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور

ارتباطات سازمانیلیست کلاس های دسته بندی ارتباطات سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
ارتباطات سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان