ارتباط خلاق و اثربخش

سازمان امور مالیاتی کشور

ارتباط خلاق و اثربخشلیست کلاس های دسته بندی ارتباط خلاق و اثربخش مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
ارتباط خلاق و اثربخش
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان