روانشناسی ارتباطات

سازمان امور مالیاتی کشور

روانشناسی ارتباطاتلیست کلاس های دسته بندی روانشناسی ارتباطات مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
روانشناسی ارتباطات
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان