فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال

سازمان امور مالیاتی کشور

فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعاللیست کلاس های دسته بندی فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان