مهارتهای نفوذ و تاثیرگذاری

سازمان امور مالیاتی کشور

مهارتهای نفوذ و تاثیرگذاریلیست کلاس های دسته بندی مهارتهای نفوذ و تاثیرگذاری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مهارتهای نفوذ و تاثیرگذاری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان