اصول وفنون مذاکره

سازمان امور مالیاتی کشور

اصول وفنون مذاکرهلیست کلاس های دسته بندی اصول وفنون مذاکره مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
اصول وفنون مذاکره
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان