قدرت سخنوری

سازمان امور مالیاتی کشور

قدرت سخنوریلیست کلاس های دسته بندی قدرت سخنوری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
قدرت سخنوری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان