تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ در دیگران

سازمان امور مالیاتی کشور

تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ در دیگرانلیست کلاس های دسته بندی تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ در دیگران مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ در دیگران
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان