مدیریت جلسات

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت جلساتلیست کلاس های دسته بندی مدیریت جلسات مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت جلسات
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان