هوش هیجانی و مذاکره

سازمان امور مالیاتی کشور

هوش هیجانی و مذاکرهلیست کلاس های دسته بندی هوش هیجانی و مذاکره مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هوش هیجانی و مذاکره
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان