تفکر سیستمی

سازمان امور مالیاتی کشور

تفکر سیستمیلیست کلاس های دسته بندی تفکر سیستمی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تفکر سیستمی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان