خلاقیت و حل مساله

سازمان امور مالیاتی کشور

خلاقیت و حل مسالهلیست کلاس های دسته بندی خلاقیت و حل مساله مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
خلاقیت و حل مساله
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان