مدیریت تعارض

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت تعارضلیست کلاس های دسته بندی مدیریت تعارض مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت تعارض
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان