وفاداری و تعلق سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور

وفاداری و تعلق سازمانیلیست کلاس های دسته بندی وفاداری و تعلق سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
وفاداری و تعلق سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان