تعهد سازمانی و رضایت شغلی

سازمان امور مالیاتی کشور

تعهد سازمانی و رضایت شغلیلیست کلاس های دسته بندی تعهد سازمانی و رضایت شغلی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تعهد سازمانی و رضایت شغلی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان