راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان

سازمان امور مالیاتی کشور

راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمانلیست کلاس های دسته بندی راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان