اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت

سازمان امور مالیاتی کشور

اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیتلیست کلاس های دسته بندی اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان