برنامه ریزی و مدیریت پروژه

سازمان امور مالیاتی کشور

برنامه ریزی و مدیریت پروژهلیست کلاس های دسته بندی برنامه ریزی و مدیریت پروژه مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
برنامه ریزی و مدیریت پروژه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان