مدیریت اقتضایی

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت اقتضاییلیست کلاس های دسته بندی مدیریت اقتضایی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت اقتضایی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان