لیست کلاس های دوره کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان