لیست کلاس های دوره اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان