لیست کلاس های دوره هدایت ورهبری در سازمانها مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هدایت و رهبری در سازمانها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان