لیست کلاس های دوره هوش هیجانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هوش هیجانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان