لیست کلاس های دوره سیاست گذاری و سیاست پژوهی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
سیاست گذاری و سیاست پژوهی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان