لیست کلاس های دوره توانمندسازی منابع انسانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
توانمندسازی منابع انسانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان