لیست کلاس های دوره مدیریت استراتژیک سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت استراتژیک سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان