لیست کلاس های دوره مدیریت بر مبنای هدف مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت بر مبنای هدف
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان