لیست کلاس های دوره مدیریت استرس و تحمل ابهام مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت استرس و تحمل ابهام
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان