لیست کلاس های دوره مدیریت تضاد بین فردی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت تضاد بین فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان