لیست کلاس های دوره تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان