پاسخگویی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه پاسخگویی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت تکریم ارباب رجوع
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
انعطاف پذیری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
هوش هیجانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
بهبود و شفافیت فرآیندها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
پاسخگویی واستاندارهای آن
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان