کل نگری و نگرش فرآیندی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه کل نگری و نگرش فرآیندی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تفکر سیستمی و کل نگری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 350,000 تومان
نظریه عمومی سیستم ها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
نگرش های فرایند گرا، وظیفه گرا و نتیجه گرا
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
تکنیک های تدوین نقشه شناختی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
مهندسی فرایندها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان