نظارت و کنترل پروژه تا حصول نتیجه

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه نظارت و کنترل پروژه تا حصول نتیجه مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
توانمندسازی منابع انسانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
نظارت و کنترل در مدیریت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
سنجش و ارزیابی عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
اصول سرپرستی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت و کنترل پروژه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان