تیم و شبکه سازی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه تیم و شبکه سازی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت مشارکتی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
شبکه سازی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
مهارتهای نفوذ و تاثیرگذاری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت تضاد بین فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
کار تیمی و مهارتهای تیم سازی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان