قدرت مذاکره و متقاعد سازی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه قدرت مذاکره و متقاعد سازی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
اصول وفنون مذاکره
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
قدرت سخنوری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ در دیگران
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
مدیریت جلسات
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
هوش هیجانی و مذاکره
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان